HomeBestelformulier wissenZoekenContactAV


1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van balansen.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: 'Verkoopvoorwaarden') van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden aanvaardt. Van het in deze Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door balansen.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Verkoopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van balansen.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door balansen.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze Verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van balansen.nl zijn vrijblijvend en balansen.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door balansen.nl. balansen.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt balansen.nl dit mee binnen 15 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Bezorging

Alle balansen.nl artikelen zijn doorgaans ruimschoots binnen 10 werkdagen leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een balansen.nl artikel tijdelijk niet in voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan binnen enkele werkdagen per e-mail bericht en houdt balansen.nl uw bestelling aan. De door balansen.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. balansen.nl artikelen worden in stevige verpakking verstuurd. In geval van schade tijdens transport kunnen balansen.nl artikelen vervangen worden.

4. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Europese Euro's exclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. U krijgt van ons een faktuur, welke binnen 30 dagen betaald dient te zijn, danwel wordt onder rembours geleverd, op beoordeling van balansen.nl. Indien balansen.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van balansen.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is balansen.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door balansen.nl.

5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan balansen.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door balansen.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. balansen.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u balansen.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft balansen.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan balansen.bl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking en het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en balansen.nl, dan wel tussen balansen.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en balansen.nl, is balansen.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door balansen.nl. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

9. balansen.nl respecteert en beschermd uw privacy.

Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld. balansen.nl beperkt zicht tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper. balansen.nl verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. balansen.nl zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft balansen.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat balansen.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan balansen.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen

Indien u aan balansen.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is balansen.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan balansen.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door balansen.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Verkoopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Verkoopvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat balansen deze Verkoopvoorwaarden soepel toepast. Indien ťťn of meer van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met balansen.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door balansen.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. balansen.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid balansen.nl kan niet waarborgen dat de website van balansen.nl ononderbroken of foutloos zal functioneren. De website wordt door balansen.nl ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vorige
 

powered by SmartStore
Alle prijzen zijn excl. BTW. Copyright (c) 2004 balansen.nl. Alle rechten voorbehouden.
balansen.nl - Postbus 30030 - 1303 AA Almere - 036 - 535 27 21 - 036 - 535 67 87
- Bij vragen over de website kunt u zich wenden tot webmaster@balansen.nl

Laatst bijgewerkt op